Tietosuojaseloste

 

1 Rekisterin nimi 

Asiakas- ja markkinointirekisteri 


2 Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot 

 

Ideanna Konsultointi ky 

 

Anna-Liisa Uskali

 

Y-tunnus 2512618-7

 

Osoite: Teollisuuskatu 24 B, 00520 Helsinki

Puhelin: +358 50 559 6888

 

Sähköposti: info@ideanna.fi

 

3 Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus 

Käytämme henkilötietojasi voidaksemme täyttää lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvoitteemme sekä että voimme tehdä sinulle tarjouksia ja palveluja. 

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuus- tai sopimussuhteeseen, muuhun oikeutettuun perusteeseen tai rekisteröidyn suostumukseen. Henkilötietoja voidaan käsitellä sopimus- tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen ja yhteydenpitoon rekisteröidyn ja muun sopimussuhteen hoitamiseksi tarpeellisen tahon kanssa, tiedottamiseen, tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, markkina-analyysien tekemiseen ja toiminnan kehittämiseen. 


4 Rekisterin tietosisältö 

Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, y-tunnus, tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista ja palveluista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta, rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn tai muun sopimussuhteen hoitamiseksi tarpeellisen tahon väliset viestit, kommentit, asiakaspalautteet.

Verkkopalveluiden käytöstä voidaan kerätä teknisesti tietoa, kuten IP-osoite, sijaintivaltio tai – kaupunki, käytetyt verkkopalvelut, käytetyn laitteen ja käyttöjärjestelmän tiedot, selaintyyppi, sekä ulkoiset sivustot, joista käyttäjä on saapunut tai joihin käyttäjä siirtyy rekisterinpitäjän verkkopalvelusta. 

Käytämme evästeitä ja muuta vastaavaa teknologiaa, jotta voimme toimittaa sinulle tuotteita ja palveluita, tarjota turvallisen verkkoympäristön, toteuttaa markkinointitoimia, mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen verkossa, seurata verkkosivustomme analytiikkaa ja tarjota sinulle mahdollisimman kiinnostavaa sisältöä. Voit valita selaimesi asetuksista, hyväksytkö evästeiden käytön. Jos et hyväksy evästeiden käyttöä valintasi voi rajoittaa sivuston ja palvelujen toiminnallisuutta. 


5 Evästeet 

Evästeiden avulla kerätään tietoja siitä, kuinka kävijät liikkuvat ja käyttäytyvät verkkosivulla sekä palvelussa. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään palveluiden tehokkuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. 

Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä. Yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön puitteissa evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin yhdistää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin. Käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö kokonaan tai osittain muuttamalla käyttämänsä selaimen asetuksia. Tallentuneet evästeet voi halutessaan poistaa.

Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin rekisterinpitäjän tarjoamien palveluiden toimivuudelle, emmekä takaa palveluiden toimivuutta, ellei evästetoiminnallisuus ole käytössä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja hyödynnetään viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.


6 Säännönmukaisset tietolähteet 

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyn verkko- ja 

sähköisten palvelujen käytöstä teknisesti, kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista kuten Google Analytics, julkisista tietolähteistä tai julkisten yhteystietojen palveluntarjoajilta. 

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, joista kaikki noudattavat EU:n GDPR-tietosuoja- asetusta ja muun lainsäädännön asettamia vaatimuksia. 


7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuoliselle. Luovuttaminen on kuitenkin mahdollista perusteltua käyttötarkoitusta varten. 


8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja kuitenkin siirretään, huolehtii rekisterinpitäjä henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja käsittelystä lain edellyttämällä tavalla. 


9 Rekisterin suojauksen periaatteet 

Kaikki henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä. Kaikkea pääsyä henkilötietoihin valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Manuaalinen Aineisto 

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään, kun se on saatettu sähköiseen muotoon tai sitä ei enää tarvita. 

Sähköinen Aineisto 

Sähköinen aineisto säilytetään asianmukaisesti suojattuna palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin rekisterinpitäjän tiloissa tietokoneella ja tallenteilla tai ulkopuolisella palvelimella tai palvelussa. 

Rekisteritiedot on suojattu ulkopuolisilta teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 


9 Tarkastusoikeus 

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. 

Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti. 


10 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista 

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. 

Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti. 


11 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietonsa siirrettäväksi toiselle palveluntarjoajalle. 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus, kieltää tietojensa käyttäminen etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. 

Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti. 

Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi. 

Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito- tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen. 

Rekisterinpitäjän verkkosivustolla vieraileva voi tyhjentää tai estää evästeet käyttämänsä selaimen tai laitteensa asetuksista, mikä kuitenkin voi heikentää sivuston käyttökokemusta ja aiheuttaa toimintahäiriöitä. 

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, vaatia tietojensa käsittelyn rajoittamisesta sekä tehdä valitus tietosuoja-asioiden valvontaviranomaiselle (https://www.tietosuoja.fi). 


12 Tietosuojaselosteen muuttaminen 

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä. 


Laatimispäivä lokakuu 2020